Статут громади

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

СТАТУТ

ТЕРІТОРІАЛЬНОЇ

ГРОМАДИ

Селище ГРЕБІНКИ

 

ЗМІСТ

ПРЕАМБУЛА………………………………………………………………….………  3

РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………….…….  3

Глава 1.1. Загальна характеристика селища……………………………….…………  3

Глава 1.2. Правова основа Статуту……………………………………………….….  10

Глава 1.З. Взаємозв’язки органів та посадових осіб місцевого  самоврядування з органами державної влади, установами,  підприємствами та організаціями.          11

РОЗДІЛ II СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………….…. 13

Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування…………………………………………………………………….…..13

Глава 2.2. Селищний референдум…………………………………………….………13

Глава 2.3. Селищні вибори…………………………………………………….………14

Глава 2.4. Загальні збори громадян за місцем проживання………………….…   …15

Глава 2.5. Колективні та індивідуальні звернення жителів селища до органів і посадових осіб місцевого самоврядування………………………………….……….16

Глава 2.6. Громадські слухання…………………………………………….….………16

Глава 2.7. Місцеві ініціативи……………………………………………….…………17

Глава 2.8. Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота

на виборних посадах місцевого самоврядування……………………………………17

Глава 2.9. Інші форми участі жителів селища у здійсненні  місцевого

самоврядування………………………………………………………………………. 18

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ                                                                                                   19

Глава 3.1 Система органів місцевого самоврядування і

загальні засади їх діяльності………………………………………………………… 19

Глава 3.2. Селищна рада……………………………………………………..…… …20

Глава 3.3. Постійні комісії ради…………………………………….…….…………. 22

Глава 3.4. Селищний голова…………………………………………….……………23

Глава 3.5. Виконавчий комітет селищної ради…………………….………………. 24

Глава 3.6. Відділи, управління селищної ради ……………………………….……. 24

РОЗДІЛ ІV.ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ………………….…… 25

Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності

органів самоорганізації населення……………………………………….…………..25

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ                                                                                                  25

Глава 5.1. Комунальна власність селища……………………………….……………25

Глава 5.2. Фінанси селища…………………………………………….………………26

Глава 5.3. Селищний бюджет…………………………………………………………27

Глава 5.4. Позабюджетний спецрахунок                 ………………………………….30

РОЗДІЛ VІ .ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……………………..30

6.1. Відповідальність органів і посадових осіб

місцевого самоврядування перед територіальною громадою………………………31

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………31

 

 

ПРЕАМБУЛА

 

Відповідно до Конституції України і Законів України, реалізуючи право територіальної громади селища Гребінки на місцеве самоврядування, враховуючи історичні, національно-культурні, соціально-економічні та інші особливості здійснення місцевого самоврядування селища, традиції місцевого самоврядування Гребінок, з метою організації селищного життя на демократичних засадах, селищна рада приймає Статут територіальної громади селища Гребінки.

Маючи за мету

 • встановлення європейських стандартів життя,
 • забезпечення благополуччя громади та її процвітання,
 • запровадження нових принципів самоврядування,
 • затвердження виключного права народу України на володіння, користування, розпорядження Національним багатством України, яке належить кожній людині від народження і гарантується Конституцією.

Статут, виражаючи волю всієї селищної громади, всіх її складових частин, має найвищу юридичну силу серед Актів, що приймаються в системі місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛИЩА

Стаття 1.1.1. Територіальна громада селища Гребінки

Територіальна громада селища Гребінки (далі – територіальна громада) як первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень – це жителі, що об’єднані постійним проживанням у межах селища, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом. Членами територіальної громади селища Гребінки є жителі, що постійно проживають і зареєстровані на території селища Гребінки (далі – селища). Членство жителя селища в територіальній громаді та наявність у нього встановленої законодавством України дієздатності є підставою для володіння та реалізації всієї повноти індивідуальних і колективних прав на участь у місцевому самоврядуванні.

Стаття 1.1.2. Принципи організації та діяльності територіальної громади

Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на основних принципах, передбачених Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

– народовладдя;

– гуманізму;

– верховенства права;

– законності;

– соціальної справедливості;

– пріоритету прав і свобод людини і громадянина;

– гласності;

– колегіальності;

– виборність.

– підзвітності та відповідальності перед територіальною громадою її органів та посадових осіб;

– поєднання селищних і державних інтересів;

– раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів;

– правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень визначених законами України;

– різноманіття форм організації місцевого самоврядування;

– державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;

– судового захисту прав територіальної громади.

 

Стаття 1.1.3. Мета та завдання територіальної громади

 1. Територіальна громада здійснює місцеве самоврядування заради загального блага, сприяє створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожному членові територіальної громади.
 2. Визнання, дотримання і захист конституційних прав і свобод людини та громадянина – обов’язок територіальної громади і всіх інших суб’єктів місцевого самоврядування.
 3. Основними завданнями територіальної громади є:

а) економічний розвиток селища, збереження рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;

б) забезпечення для кожної людини безпечного для життя і здоров’я навколишнього середовища;

в) зберігання, відновлення, раціональне та справедливе використання природних ресурсів;

г) розвиток у cелищі ефективних виробничої, соціальної, транспортної систем;

д) здійснення обґрунтованої політики розвитку соціальної сфери селища, що користується громадською підтримкою;

е) створення умов для працевлаштування жителів селища та їх матеріально-фінансової самостійності;

є) забезпечення достатньої пропозиції та вибору доступного за ціною житла;

ж) забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг і товарів;

з) створення умов життя в селищі, які сприяють фізичному, культурному, моральному і духовному розвитку особистості;

и) створення закладів для підтримки здоров’я жителів селища, пропагування здорового способу життя;

і) забезпечення доступності користування всіма категоріями населення культурно-освітніми, спортивними закладами та спорудами селища;

к) надання підтримки в розвитку національно-етнічним, віковим, фаховим, культурним, релігійним та іншим групам населення, створення умов для їх діяльності і мирного співіснування, для участі в них широкого кола жителів селища;

л) збереження і реставрація історичних пам’ятників і споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду селища;

м) сприяння створенню безпечних умов для проживання у селищі, забезпеченню ефективного захисту від злочинності, правопорушень, будь-яких форм насильства;

н) сприяння у забезпеченні безпеки дорожнього руху та розвитку транспортної інфраструктури селища;

о) організація, відповідно до закону, діяльності при похованні померлих;

п) вирішення інших завдань, передбачених діючим законодавством.

Стаття 1.1.4. Компетенція територіальної громади

 1. Територіальна громада правомочна безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування, а також будь-яке питання, не вилучене із сфери її компетенції і вирішення якого не доручено жодному іншому органу.
 2. До компетенції територіальної громади, що реалізується шляхом виборів, референдумів, інших форм безпосередньої участі громади у вирішенні питань місцевого значення, відноситься:

а) формування селищної ради, обрання селищного голови та ухвалення рішення про дострокове припинення їх повноважень;

б) заслуховування звітів депутатів і селищного голови;

в) здійснення контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування у встановлених законодавством України та цим Статутом формах;

г) найменування і перейменування територіальної громади.

 1. Обмеження прав членів територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні, відповідно до Конституції України і законів України, може бути застосовано лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.
 2. Не можуть вирішуватися територіальною громадою безпосередньо питання виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 1.1.5. Форми реалізації територіальною громадою прав при здійсненні місцевого самоврядування

 1. Територіальна громада здійснює своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
 2. Право членів територіальної громади брати участь у здійсненні місцевого самоврядування може бути реалізоване через участь у

а) місцевому референдумі;

б) виборах селищного голови, депутатів селищної ради;

в) загальних зборах громадян;

г) реалізації місцевих ініціатив;

д) громадських слуханнях;

е) індивідуальних та колективних зверненнях жителів селища;

є) роботі органів місцевого самоврядування на засіданнях сесій та виконавчого комітету;

ж) інших, не заборонених законодавством формах здійснення місцевого самоврядування.

 

Стаття1.1.6. Символіка територіальної громади

 1. Символікою територіальної громади селища, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні та інші особливості і традиції, є гімн, прапор і герб територіальної громади.
 2. Прапор територіальної громади представляє собою прямокутне полотнище, розподілене на три однакові вертикальні смуги (зліва направо) червоного, срібного(білого) й золотого (жовтого) кольорів.
 3. Герб територіальної громади представляє собою геральдичний щит на червоному тлі золота (жовта) гребінка, прикрашена декоративним орнаментом, під якою дві козацькі схрещені шаблі вістрями догори .Гербовий щит мусить знаходитись в декоративному бронзовому картуші з селищним вінцем із червоної цегли.
 4. Гімн територіальної громади представляє собою урочисту пісню «Гімн селища Гребінки» авторів В. Крищенка, Л. Нечипорука.
 5. З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів територіальної громади селища селищною радою може бути заснована й інша символіка.
 6. Порядок заснування, використання та внесення змін у символіку визначається Положенням про зміст, опис і порядок використання символіки територіальної громади, що затверджується селищною радою.

Стаття 1.1.7. Знаки пошани територіальної громади

 1. За видатні заслуги перед селищем, за великий внесок у культурний, економічний, соціальний розвиток територіальної громади громадянам України або громадянам інших держав може присвоюватися звання «Почесний громадянин селища Гребінки».
 2. Громадяни України, громадяни інших держав, особи без громадянства, колективи організацій, установ та підприємств можуть нагороджуватися «Почесною грамотою Гребінківської селищної ради», «Почесною грамотою виконкому селищної ради», «Подякою селищного голови».
 3. З ініціативи органів місцевого самоврядування або членів територіальної громади можуть бути засновані й інші знаки пошани.
 4. Порядок введення знаків пошани, присвоєння і нагородження знаками пошани визначається відповідними Положеннями, що затверджуються виконавчим комітетом, селищною радою, селищним головою.

Стаття 1.1.8. Історична довідка

Селище Гребінки є самоврядною територіальною одиницею, в межах якої селищна територіальна громада здійснює місцеве самоврядування, має свої органи самоврядування, свою комунальну власність, селищний бюджет.

Населення селища – сукупність громадян України, громадян інших держав, осіб без громадянства, які живуть на території селища Гребінки, незалежно від віку, місця народження, національності, характеру діяльності та терміну проживання.

Селище міського типу Гребінки розміщене в південній частині Васильківського району на автомагістралі загальнодержавного значення Київ – Одеса на 37 км південніше м. Василькова і на 18 км північніше м. Біла Церква. Територія селища ставовить1400,7 га, в т.ч. – 862,4 га с/г угідь, з них 785,7 га орної землі. Населення селища становить 7500чоловік станом на час реєстрації статуту.

З офіційних документів селище Гребінки було засноване на початку XVII століття.

У другій половині XIX століття Гребінки стали центром волості до складу якої входило 10 сіл і одна ферма ( села : Гребінки, Ксаверівка, Пинчуки, Саливінки, Лосятин, Соколівка, Глушки, Піщана, Храпачі, Скрибиші і ферма Великі Черниші).

З 1935 року село Гребінки є районним центром однойменного адміністративного району, до якого входило 14 населених пунктів.

У лютому 1958 року Гребінки було відведено до категорії селищ міського типу.

У 1962 році після реорганізації управління сільським господарством і промисловістю територія Гребінківського району була включена до складу Васильківського району.

В селищі трудову і виробничу діяльність здійснюють підприємства, організації і установи різних форм власності. Традиційно на високому рівні, відповідно до вимог сьогодення працюють і підприємства агропромислового комплексу.

Сьогодні Україна розбудовує свою незалежну державу, чітко тримає контроль над своєю долею,вибирає сама для себе економічних партнерів. І ніхто ніколи не сміє відібрати в неї незалежність. Разом з усім народом жителі Гребінок переживають усі негаразди – економічні і політичні. Але працюють, із надією дивляться в завтрашній день.

Глава 1.2 ПРАВОВА ОСНОВА СТАТУТУ

Стаття 1.2.1. Статут селища приймається 2/3 депутатів від загального складу ради. Статут територіальної громади селища Гребінки, який затверджений селищною радою, передається на реєстрацію в районне управління юстиції. Статут вводиться в дію і набирає юридичної сили через два місяці після офіційної публікації тексту Статуту, зареєстрованого у районному управлінні юстиції.

Стаття 1.2.2. Статут відповідає положенням Конституції та Законам України, Указам Президента України, Постановам Кабінету Міністрів України.

Стаття 1.2.3. Правові акти органів самоврядування та його посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.

Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням селищного голови.

За час впровадження Статут видається, розповсюджується і вивчається у всіх підрозділах селищної влади.

З метою ознайомлення населення зі Статутом його повний текст висвітлюється на офіційному сайті Гребінківської селищної ради, що задовольняє громаду селища. Селищна рада приймає рішення про постійне доведення Статуту до населення, яке передбачає:

1) вивчення Статуту в загальноосвітніх школах селища, на окремих уроках правознавства та історії України;

2) роз’яснення положень Статуту на офіційному сайті Гребінківської селищної ради.

Стаття 1.2.4. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише селищна рада. Рішення селищної ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковим для застосування і виконання в межах території селища.

Стаття 1.2.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється селищною радою. Рішення селищної ради про внесення змін і доповнень до Статуту приймається 2/3 голосів загального складу селищної ради.

Підставою для внесення змін та доповнень до Статуту є підготовлені відповідним чином

1) звернення селищного голови;

2) звернення постійних комісій ради;

3) звернення третини депутатів від загального складу ради.

Пропозиції щодо змін та уточнень Статуту можуть розроблятись і вноситись до селищної ради об’єднаннями громадян, окремими жителями.

Глава 1.З. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 1.З.1. Органи та посадові особи у взаємозв’язках з органами державної влади діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення  завдань соціально-економічного та культурного розвитку селища і реалізації в селищі функцій виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 1.3.2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають, у передбачених законодавством випадках, допомогу в здійсненні їх функцій.

Стаття 1.3.3. Взаємозв’язок органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами і організаціями, що перебувають на території селища, базуються на дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарчої діяльності, визначається формою власності підприємств і організації, джерелами фінансування і характером їх діяльності.

Підприємства, установи і організації, які перебувають у комунальній власності селища, підпорядковані, підзвітні і підконтрольні органам місцевого самоврядування.

Відповідні органи та посадові особи місцевого самоврядування:

 • утворюють, реорганізують і ліквідують комунальні підприємства;
 • призначають та звільняють з посади їх керівників;
 • затверджують Статути комунальних підприємств, установ і організацій;
 • затверджують у порядку і в межах, визначених законодавством, ціни, тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;
 • приймають, відповідно до закону, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності;
 • контролюють ефективність і законність використання майна в порядку, визначеному чинним законодавством.

З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності селища, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої взаємини на договірній та податковій основі.

На цій основі можуть прийматись рішення:

надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до селищного бюджету;

згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;

встановлення норм та правил господарської діяльності з питань екологічної безпеки, соціально-економічного і культурного розвитку селища;

розміщення замовлень та проведення робіт по благоустрою селища, обслуговування населення, будівництва та ремонту житла, нежитлових будинків, виконання інших робіт за рахунок селища або залучених кошт підприємств, установ та організації.

 

 

 

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.1.1. Система місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Статуту складається з:

 • селищної територіальної громади;
 • селищної ради – представницького органу місцевого самоврядування ;
 • селищного голови;
 • виконавчих органів селищної ради;
 • органів самоорганізації населення.

Стаття 2.1.2. Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Статуту.

Глава 2.2. СЕЛИЩНИЙ РЕФЕРЕНДУМ.

Стаття 2.2.1. Селищний референдум у селищі – реалізація права на безпосереднє здійснення самоврядування, прийняття шляхом загального голосування рішення з питань, віднесених до предметів відання селища.

Не можуть бути внесені на референдум питання про бюджет селища, скасування податків, питання, віднесені Законом до відання органів державної влади, суду і прокуратури.

Порядок підготовки та проведення селищного референдуму визначається Законами України.

Основні стадії селищного референдуму: підготовка референдуму, проведення референдуму і підбиття підсумків.

Вимога депутатів місцевої ради про проведення референдуму реалізується у формі поіменного голосування на пленарному засіданні ради або збирання підписів депутатів. Підписи депутатів засвідчує селищний голова.

Право ініціативи у збирання підписів під вимогою про проведення місцевого референдуму належить громадянам України, які постійно проживають на території відповідної адміністративно територіальної одиниці і мають право на участь у референдумі. Ініціативні групи утворюються на зборах за участю не менше 100 громадян України, які мають право на участь у референдумі і постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Ініціативна група місцевого референдуму складається не менше як з 10 громадян України, які мають право на участь у референдумі і постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Загальний термін збирання підписів про проведення місцевого референдуму не повинен перевищувати двотижневий термін від дня отримання свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи.

Стаття 2.2.2. Із найбільш важливих питань селищного життя і для врахування позиції населення селищний голова і селищна рада можуть проводити селищні консультативні референдуми (плебісути) та соціологічні опитування, наслідки яких не мають обов’язкового характеру.

Стаття 2.2.3. Референдум вважається таким , що не відбувся, якщо в ньому взяло участь менше половини громадян, внесених у списки для голосування.

Стаття 2.2.4. Рішення селищного референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.

Офіційне повідомлення про результати референдуму публікуються відповідною комісією не пізніше як на десятий день після референдуму.

Рішення, прийняті референдумом, обнародуються у встановленому законодавством порядку опублікування актів місцевих рад і вводять в дію з моменту їх опублікування.

Глава 2.3. СЕЛИЩНІ ВИБОРИ.

Стаття 2.3.1. Селищні вибори – це обрання депутатів селищної ради та селищного голови шляхом голосування жителів селища – активних суб’єктів місцевого самоврядування.

Стаття 2.3.2. Селищні вибори є вільними і відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

 

 

Глава 2.4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ.

Стаття 2.4.1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, житлових комплексах з метою

 • обговорення питань селищного значення, питань, які мають важливе значення для відповідної внутрішньоселищної територіальної громади;
 • обрання органів самоорганізації населення;
 • заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб місцевого самоврядування;

Стаття 2.4.2.У роботі загальних зборів за місцем проживання мають право брати участь жителі селища – активні суб’єкти місцевого самоврядування, які проживають на відповідній території, можуть брати участь народні депутати України, селищний голова, депутати обласної, районної та селищної рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян.

Стаття 2.4.3. Загальні збори громадян можуть скликатись селищним головою, селищною радою, її виконавчим комітетом, відповідним органом самоорганізації населення та за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на відповідній території. Рішення про скликання зборів оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що передбачаються на їх обговорення.

Стаття 2.4.4. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них не менше половини громадян – членів відповідної території. Загальні збори проводить селищний голова, керівник органу самоорганізації населення, або особа, визначена органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних зборів обирається секретар.

Стаття 2.4.5. Загальні збори громадян приймають рішення з питань, які розглядаються відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Стаття 2.4.6. Рішення загальних зборів є обов’язковими для органів самоорганізації населення, враховуються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, маючи рекомендаційний характер.

ГЛАВА 2.5. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА ДО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 2.5.1. Жителі селища, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, особисто звертатись до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.5.2. Колективними зверненнями вважаються ті які мають стосуватися питань відповідного кола осіб та за предметом звернення повинні бути спільними, тобто стосуватися прав відповідного колективу людей.

Глава 2.6. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ.

Стаття 2.6.1. Жителі селища мають право брати участь у громадських слуханнях – зустрічатись з депутатами та посадовими особами органів місцевого самоврядування.

На громадських слуханнях

 • заслуховуються доповіді, інформації про роботу селищного голови, селищної ради, постійних комісій селищної ради, депутатів, виконавчих органів селищної ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
 • обговорюються проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.6.2 Громадські слухання проводяться з ініціативи селищного голови, селищної ради або постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів селища за наявності колективного звернення.

Стаття 2.6.3. За результатами громадського слухання можуть вноситися пропозиції. Пропозиції вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини жителів селища, які взяли участь у громадських слуханнях.

Про результати громадського слухання секретар селищної ради інформує жителів селища в десятиденний термін.

Стаття 2.6.4. Порядок скликання та проведення громадських слухань визначаються «Положенням про громадські слухання в селищі Гребінки», яке затверджується рішенням селищної ради.

Глава 2.7. МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ.

Стаття 2.7.1. Члени територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді (в порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.7.2. Порядок внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким органом місцевого самоврядування. (Положення про порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Гребінківської селищної ради)

Стаття 2.7.3. Місцева ініціатива внесена на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів ініціативної групи з питань місцевої ініціативи.

Стаття 2.7.4. Рішення ради, прийняте з питань, внесеного на її розгляд шляхом місцевої ініціативи, обнародується в порядку, встановленому представницьким органом місцевого самоврядування. (Положення про порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Гребінківської селищної ради) .

Глава 2.8. УЧАСТЬ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА РОБОТА НА ВИБОРНИХ ПОСАДАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 2.8.1. Жителі селища мають право бути присутніми на відкритих засіданнях селищної ради

У разі неможливості забезпечити відвідання жителями селища сесії селищної ради у залі засідань селищної ради секретар повинен вирішити питання про проведення відкритого засідання селищної ради в іншому приміщенні.

Відмова жителям селища у відвіданні сесії селищної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі і може бути підставою для порушення питання про недовіру до секретаря ради.

Стаття 2.8.2. Жителі селища мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, що проводяться постійними комісіями селищної ради у зв’язку з розробкою проектів селищного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які викликають суттєвий громадський інтерес.

При обговоренні цих питань жителям селища забезпечується можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.

Стаття 2.8.3. Жителі селища мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.

Стаття 2.8.4. Жителі селища мають право на роботу на засадах селищного самоврядування. На вакантні посади (крім виборних) в системі місцевого самоврядування посадовці призначаються селищним головою на конкурсній основі, за висновками конкурсної комісії селищної ради.

Глава 2.9. ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 2.9.І. Перелік форм участі жителів селища у здійснені місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.

Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування.

Стаття 2.9.2. Крім передбачених главами 2.2.-2.8 цього Статуту можуть бути використані такі форми участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування :

– членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування (перелік цих комісій визначається рішенням селищної ради, а Положення про комісії затверджується Рішенням селищної ради);

 • участь у роботі громадських рад, що утворюються при селищній раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів селища та існуючої практики надання їм соціальних послуг у системі селищного самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування (за Рішенням селищної ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, тощо). Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом селищної ради та затверджується Рішенням селищної ради;
 • участь у проведенні громадських експертиз проектів Рішень селищної ради з питань, що мають суттєве значення для громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку селища;
 • виконання громадських робіт з благоустрою території селища;
 • надання послуг соціально незахищеним жителям селища ;
 • надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям селища або з метою сприяння культурному і духовному розвитку.

 

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Глава 3.1. Система органів місцевого самоврядування і загальні засади їх діяльності.

Стаття 3.1.1. Систему органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

 • територіальна громада;
 • представницький орган місцевого самоврядування – селищна рада;
 • селищний голова;
 • виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчий комітет, відділи та управління ради.
 • органи самоорганізації

Стаття 3.1.2. Селищний голова, селищна рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученнями громади, від її імені та в її інтересах.

Виконавчий комітет селищної ради здійснює свої повноваження відповідно до законів України.

Стаття 3.1.3. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, пріоритету прав і свободи людини, підконтрольності та підзвітності перед селищною громадою, розподілу повноважень представницької та виконавчої гілок селищної влади, професіоналізму та компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.

Глава 3.2. СЕЛИЩНА РАДА.

Стаття 3.2.1.Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади громади, формується шляхам вільних виборів.

Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів селищної ради визначаються Конституцією і Законами України.

Стаття 3.2.2. Загальний склад селищної ради визначається селищною радою відповідно до Закону України. До складу селищної ради входять депутати, які обираються жителями селища на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном, який передбачено законом.

Крім депутатів, до складу селищної ради входить за посадою селищний голова.

Стаття 3.2.3. Депутат селищної ради – особа, яка набуває свої повноваження в результаті обрання її до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.

Депутат селищної ради не може мати іншого представницького мандату. Депутат селищної ради не може обіймати інші виборні посади в системі місцевого самоврядування, крім секретаря ради.

Особи, які відмовилися скласти присягу у встановлений селищною радою термін, за рішенням селищної ради позбавляються права брати участь у обговоренні питань, які розглядаються радою.

Повноваження депутата селищної ради за рішенням ради припиняються достроково згідно чинного законодавства.

У разі відмови депутата селищної ради брати участь у роботі селищної ради протягом одного року рада може звернутися до суду із проханням вирішити питання про дострокове припинення його депутатських повноважень у судовому порядку.

Депутат селищної ради не рідше одного разу на рік звітує перед своїми виборцями на громадських слуханнях.

Стаття 3.2.4. Основною організаційною формою роботи селищної ради є її сесія, яка складається з пленарних засідань селищної ради, засідань постійних та інших комісій ради.

Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Порядок скликання чергових та позачергових сесій селищної раді визначається Законом та регламентом селищної ради, який приймається рішенням селищної ради.

Регламентом селищної ради визначаються порядок підготовки і розгляду на сесіях селищної ради питань порядку денного, порядок і процедура прийняття рішень селищної ради.

Пленарні засідання селищної ради проводяться в залі засідань селищної ради, а в разі необхідності – в іншому приміщенні селища.

На сесіях селищної ради головує селищний голова, за його відсутності – секретар селищної ради.

На сесіях селищна рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за винятком питань, які у відповідності з принципом розподілу влади віднесені до відання селищного голови і виконавчих органів селищної ради.

Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради можуть  вноситись селищним головою, депутатами селищної ради, виконавчим комітетом селищної ради, загальними зборами громадян та суб’єктами права місцевої ініціативи. Сесії селищної ради проводяться гласно. На сесії мають право бути присутні жителі селища, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Селищна рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Рішення селищної ради приймаються відкритим поіменним голосуванням або таємним голосуванням. Рішення, прийняті на сесії, підписує селищний голова

Загальнообов’язкові рішення селищної ради, які стосуються всієї територіальної громади селища, оприлюднюються на сайті селищної ради.

 

Глава 3.3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 3.3.1. Постійні комісії селищної ради є постійно діючими робочими органами ради, які обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчих органів.

Постійна комісія для вивчення питань, віднесених до її відання, може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія більшістю голосів від її загального складу приймає висновки і рекомендації.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами і організаціями, яким вони адресовані.

Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед селищною радою.

Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом селищної ради та «Положенням про постійні комісії», яке затверджується селищною радою.

Стаття З.З.2. Депутати селищної ради можуть об’єднуватись на основі їх взаємної згоди у депутатські групи, фракції, та інші добровільні громадські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.

Депутатські об’єднання формуються за територіальними виборчим або партійними принципом за умови, що до складу кожного з них входить не менш, як три депутати.

Депутат може входити до складу не більше двох депутатських об’єднань.

Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження та гарантії діяльності визначаються чинним законодавством

Стаття 3.3.3. Посадовою особою селищної ради, яка відповідає за організацію її роботи і працює в раді на постійній основі, є секретар ради.

Секретар ради обирається селищною радою за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на термін повноважень ради таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Глава 3.4. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА.

Стаття 3.4.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища та за посадою, очолює виконавчий комітет селищної ради і головує на засіданнях селищної ради та на засіданнях виконавчого комітету.

Селищний голова обирається жителями селища – активними суб’єктами місцевого самоврядування, терміном на п’ять років шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні .

Порядок обрання селищного голови визначається законом.

Стаття З.4.2. Повноваження селищного голови починаються з моменту офіційного оприлюднення селищною виборчою комісією результатів виборів селищного голови.

Селищний голова при вступі на посаду приносить присягу. .

Якщо вибори селищного голови проведені одночасно з виборами депутатів селищної ради, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні.

Стаття 3.4.3. Селищний голова здійснює свої повноваження у відповідності до Конституції та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Дострокове припинення повноважень селищного голови може бути здійснене відповідно до Закону.

У разі дострокового припинення повноважень селищного голови проводяться позачергові вибори селищного голови в порядку, передбаченому законом.

Стаття 3.4.4. Селищний голова наділений повноваженнями відповідно чинного законодавства.

Селищний голова при здійсненні своїх повноважень користується тими ж гарантіями статусу, що й депутати селищної ради.

Стаття 3.4.5. Селищний голова має заступників.

Заступники селищного голови призначаються та звільняються з посади відповідно чинного законодавства.

Розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками селищного голови з виконавчої роботи здійснюється селищним головою та виконавчим комітетом селищної ради.

 

Глава 3.5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Стаття З.5.1. Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим і розпорядним органом місцевого самоврядування, який утворюється селищною радою на час її повноваження.

Очолює виконавчий комітет селищний голова, а в разі відсутності селищного голови або неможливості виконання ним своїх обов’язків, роботу виконавчого комітету організовує заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів.

Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.

Повноваження виконавчого комітету визначаються законом.

Стаття 3.5.2. Кількісний склад виконавчого комітету селищної ради визначається селищною радою, персональний склад затверджується радою за пропозицією селищного голови.

Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступників голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь, інших осіб.

До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати селищної ради, крім секретаря ради, який входить до складу виконавчого комітету за посадою.

Заступники селищного голом виконують свої обов’язки на постійній основі.

Стаття 3.5.3 Селищний голова звітує селищній раді про роботу виконавчого комітету.

Стаття 3.5.4. Виконавчий комітет селищної ради, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його пленарних засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою, а в разі його відсутності – особою, яка його заміщує.

Глава З.6. ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Стаття 3.6.1. Селищна рада у межах, затверджених нею структури і штатів, створює відділи і управління для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради.

Відділи, управління та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані її виконавчому комітету, селищному голові.

Стаття 3.6.2. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи затверджуються селищною радою.

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Глава 4.1. СИСТЕМА ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Стаття 4.1.1. Органи самоорганізації населення у кількості не менше десяти членів територіальної громади утворюються на підставі рішення селищної ради з ініціативи жителів селища.

Стаття 4.1.2. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації, визначається рішенням селищної ради.

Стаття 4.1.3. Органи самоорганізації населення обираються на термії повноваження селищної ради.

Стаття 4.1.4. Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.

Стаття 4.1.5. Порядок формування, повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається «Положенням про відповідний орган самоорганізації населення», яке затверджується селищною радою

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 5.1. КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ СЕЛИЩА.

Стаття 5.1.1. До комунальної власності селищної громади належать земля і інші природні ресурси, комунальні підприємства селищної громади, заклади і установи культури, освіти, спорту, соціального обслуговування охорони здоров’я та інше майно, яке зареєстроване у визначеному Законом порядку як комунальна власність громади селища.

Комунальну власність селищної громади складають комунальний житловий та нежитловий фонд селища, доходи бюджету селища, позабюджетні, спеціальні та інші кошти селищної громади; депозити селища у банківських установах, цінні папери та інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси, паї у майні суб’єктів підприємницької діяльності.

До комунальної власності селищної громади відноситься нерухоме майно, що передається селищній громаді за рішенням суду, майно, що передається селищній громаді вітчизняними юридичними та фізичними особами, вітчизняними та благодійними фондами, громадянами.

Стаття 5.1.2. До об’єктів комунальної власності виключно громадського користування, які не можуть бути передані на користь юридичних та фізичних осіб, належать: об’єкти водопостачання, пам’ятки культури і архітектури, вулиці, тротуари, парки, сквери, річки, водойми та їх береги, кладовища.

Стаття 5.1.3. Суб’єктом права комунальної власності селища є селищна громада, яка здійснює це право безпосередньо: селищний референдум та через органи і посадові особи місцевого самоврядування.

Селищна рада, виконавчий комітет, відділи, управління ради здійснюють щодо об’єктів комунальної власності селища всі майнові операції.

Стаття 5.1.4. Оперативне управління об’єктами комунальної власності селищної громади здійснюють виконавчі органи селищної ради, які готують пропозиції селищній раді про прийняття об’єктів до комунальної власності селищної громади, вносять пропозиції про створення, реорганізацію чи ліквідацію підприємств, що перебувають у комунальній власності селищної громади, дають згоду на здачу об’єктів комунальної власності в оренду, реалізовують затверджену рішенням селищної ради програму приватизації комунального майна селищної громади.

Стаття 5.1.5. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності селища здійснює селищний голова. Селищний голова раз на рік інформує селищну раду про стан комунальної власності селища, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. ФІНАНСИ СЕЛИЩА.

Стаття 5.2.1. Фінанси селища складаються з коштів селищного бюджету, позабюджетних і спецкоштів селищної ради та виконавчого комітету, фінансово-кредитних ресурсів, коштів комунальної власності селища, частки коштів підприємств, установ, організацій, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування, коштів, отриманих від розміщення селищних позик, селищних цінних паперів, коштів, отриманих від проведення селищних лотерей, приватизації комунального майна, інших фінансових ресурсів, переданих селищу.

Стаття 5.2.2. Селище має право отримувати плату за користування землею, іншими природними ресурсами. Розмір плати встановлюється селищною радою в межах, визначених законом.

Селище може отримувати відшкодування за екологічні збитки, заподіяні на території селища підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.

Стаття 5.2.3. Селище може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси із фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування селищних або регіональних програм.

Стаття 5.2.4. Селищна рада або її органи можуть в межах, визначених законом, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

Глава 5.3. СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

Стаття 5.3.1 Селище має власний бюджет, який затверджується щорічно після прийняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України.

Мінімальний розмір селищного бюджету повинен враховувати чисельність населення селища та гарантований державою мінімум бюджетної і соціальної забезпеченості, затвердженої Верховною Радою України при прийнятті Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Стаття 5.3.2. Бюджет селища складається з двох розділів: поточного фінансування та бюджету розвитку селища.

Стаття 5.3.3. Бюджет поточного фінансування складається з бюджету власних повноважень та бюджету делегованих повноважень.

Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату місцевого самоврядування, комунальних служб, соціального обслуговування жителів селища, оплату видатків по селищних позиках, а також спрямовуються за цільовим призначенням визначених делегованих повноважень.

Стаття 5.3.4. Кошти бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, пов’язаних із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням. Ці кошти формуються з позичок, трансфертних платежів, наданих з інших бюджетів та коштів, виділених з бюджету поточного фінансування.

Стаття 5.3.5. В доходи селищного бюджету зараховуються місцеві податки і збори, фінансові санкції, сплачені платниками селищного бюджету у зв’язку з порушенням податкового законодавства, надходження від закріплених законом окремих загальнодержавних податків або їх частини відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законом порядку, фінансові ресурси, передані селищу з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет; надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності селища; надходження від місцевих позик і лотерей; надходження від оренди майнових комплексів, що належать до комунальної власності селища, прибуток підприємств комунальної власності селища (або частка прибутку, визначена рішенням селищної ради); кошти, що передаються з бюджетів інших територіальних громад для здійснення спільних проектів відповідно до Договору; доходи від розміщення бюджетних коштів у комерційних банках; штрафи та відшкодування за збитки; інші кошти, визначені селищною радою відповідно до законодавства України.

Дохідна частина селищного бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій селищного самоврядування та наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

У разі недостатності розрахункового обсягу селищного бюджету різниця фінансується за рахунок трансфертних платежів відповідно до діючого законодавства.

З метою збалансованості селищного бюджету селищна рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту, який фінансується за рахунок залучення доходів від місцевих позик.

Стаття 5.3.6. Рішення, що тягнуть за собою додаткові видатки, виконуються з моменту виділення бюджетних асигнувань на виконання цих рішень. Додаткові витрати місцевого бюджету, які виникли внаслідок прийняття закону або рішення, що передбачає збільшення обсягів фінансування делегованих повноважень або розширення контингенту бюджетних отримувачів в межах таких повноважень, підлягають компенсації за надання відповідних субвенцій, субсидій або дотацій з державного бюджету селищному бюджету або відповідного зменшення бюджетних вилучень з селищного бюджету.

Стаття 5.3.7. Видаткова частина селищного бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток селища.

Бюджет поточних видатків має передбачити видатки, пов’язані з виконанням самоврядних повноважень, і видатки, які необхідні для здійснення наданих Законом окремих повноважень органів виконавчої влади.

Усі затверджені витрати фінансуються пропорційно загальним бюджетним надходженням. Видатки селищного бюджету з врахуванням їх належності до обов’язкових, необов’язкових та заборонених приймаються селищною радою.

Стаття 5.3.8. Доходи селищного бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або економії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таких коштів приймається селищною радою.

Кошти, отримані способами, передбаченими частиною першою цієї статті, можуть бути вкладені в акції, цінні папери.

Стаття 5.3.9. Контроль за виконанням бюджету здійснює селищна рада.

Контроль за використанням коштів селищного бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

 

 

Глава 5.4. ПОЗАБЮДЖЕТНИЙ СПЕЦРАХУНОК.

Стаття 5.4.1. Селищна рада може утворювати позабюджетні спец рахунки та визначати порядок використання коштів цих рахунків у відповідності із Законом.

Порядок формування та використання коштів позабюджетних спец рахунків визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням селищної ради.

Стаття 5.4.2. Позабюджетні кошти спецрахунків визначаються доходами і зборами, встановленими селищною радою на основі діючих нормативно законодавчих актів.

Цільові кошти збираються і направляються відповідно до Розпоряджень виконавчих органів за цільовим призначенням.

Валютні фонди включають добровільні і благодійні внески фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та в іноземних цінних паперах.

РОЗДІЛ VІ. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Глава 6.1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ.

Стаття 6.1.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед місцевою громадою і надають жителям селища необхідну інформацію.

Стаття 6.1.2. Жителі селища мають право на отримання достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про

 • структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
 • компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
 • зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;
 • поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
 • позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя селища;
 • порядок, та періодичність подання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються селищною радою та селищним головою.

При селищній раді створена і діє сайт.

Стаття 6.1.3. Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні щотижня проводити прийом жителів селища з особистих питань згідно графіку.

Стаття 6.1.4. Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані враховувати у своїй діяльності позицію селищних осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів селища, будувати з ними взаємини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 1. Статут територіальної громади селища Гребінки прийнято селищною радою.
 2. Статут підлягає реєстрації в органах юстиції і набуває чинності з моменту реєстрації.
 3. Статут є постійно діючим Актом, він не підлягає перезатвердженню новообраним складом селищної ради.