04.10.2016

Р І Ш Е Н Н Я від 10 листопада 2015 року № 3-І-VІІ Про затвердження регламенту роботи Гребінківської селищної ради

Від адміністрація

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 10 листопада 2015 року                                                   № 3-І-VІІ

смт Гребінки

 

Про затвердження регламенту роботи

Гребінківської селищної ради

 

Відповідно до частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Затвердити регламент роботи Гребінківської селищної ради (згідно додатку № 1).

 

 

 

 

 

Селищний голова                                               Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

ГРЕБІНКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Васильківського району

                                                         Київської області

Р І Ш Е Н Н Я

від 11 травня  2016 року                                                    № 75 -ІУ-УІІ

                                                   смт Гребінки

Про внесення змін  та доповнень до Регламенту роботи

Гребінківської селищної ради та затвердження зразка  

протоколу поіменного  голосування.

 

В зв’язку з набранням чинності Закону України „Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань, відповідно до ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та законності, селищна  рада

ВИРІШИЛА:

 

1.Внести зміни до Регламенту роботи Гребінківської селищної ради VІІ  скликання, затвердженого рішенням  ради від  10 листопада 2015 року № 3-І-УІІ,  зокрема:

1.1.Статтю 19  «Прийняття рішень» п.9 викласти у слідуючій редакції:

– Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених законодавством.

– у  п.5 ст.19  Регламенту роботи  слова: « погоджує з депутатами вид голосування, якщо він не визначений нормативними документами, цим Регламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли» – виключити.

– у п.11 ст.19 Регламенту роботи виключити абзац перший.

-у п.11 ст.19 Регламенту роботи абзац другий доповнити: протокол лічильної комісії є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

-у п.11 ст.19 з абзацу другого виключити слова: «а списки головуючому сесії».

1.2.Статтю 21 «Протокол сесії»,  доповнити пунктом такого змісту:

–   Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

1.3.Статтю 26 «Постійні комісії селищної ради» п.7 доповнити абзац такого змісту: Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також, за дорученням ради, її голови, секретаря – розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки, рекомендації,  прийняті у їх правомочному складі на їх спільних засіданнях, підписуються головами постійних комісій.

2.Затвердити зразок протоколу поіменного голосування.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, депутатської етики, забезпечення діяльності депутатів та законності.

 

 

Селищний голова                                                 Н.С.ЗБАРАЩЕНКО

 

 

                                                                                    ДОДАТОК № 1

       до рішення сесії № 3-І-УІІ_

       від  10 листопада 2015

  РЕГЛАМЕНТ

роботи Гребінківської селищної ради

VІІ скликання

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Гребінківська селищна рада є органом місцевого само­врядування, який представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження існую­чого самоврядування, визначені Конституцією України та іншими зако­нами.

Стаття 2. Порядок діяльності Гребінківської селищної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, зако­нами “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів”, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

Стаття 3. Регламент селищної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок скликання і проведення сесій, визна­чає функції органів ради, її посадових осіб.

Стаття 4. Діяльність селищної ради, її органів здійснюється від­крито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, урахуванні громадської думки.

У сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати районної та обласної рад, представники трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації.

Гласність роботи селищної ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань на сайті  ради  та передачі по місцевому радіомовленню.

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

Стаття 5. Здійснення селищною радою своїх повноважень будується на основі активної участі в роботі кожного депутата.

Стаття 6. Робота селищної ради ведеться українською мовою. У разі коли промовець не володіє державною мовою, він має право висту­пати мовою, зрозумілою для більшості депутатів.

 

 

ІІ. СЕСІЯ СЕЛИЩНОІ РАДИ

Стаття 7. Організація роботи ради.

 1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складаєть-­
  ся з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради.
 2. Пленарні засідання ради починаються о 15-й годині .
 3. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення
  пленарного засідання     впродовж кількох днів, а також про оголошення
  перерви в пленарному   засіданні для опрацювання документів, проведен-­
  ня засідань комісій,        депутатських груп, запрошення посадових осіб,
  тощо.

 

Стаття 8. Перша сесія селищної ради нового скликання.

 1. Перша сесія новообраної ради скликається головою територіальної селищної виборчої комісії не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує повноважність складу ради , не менш як двох третин депутатів від загального складу ради .
 2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої
  сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд голова
  селищної виборчої комісії організовує формування підготовчої депу-
  татської групи з числа новообраних депутатів.
 3. Першу сесію відкриває і веде до визнання повноважень селищного голови голова селищної виборчої комісії.
 4. На розгляд першої сесії виносяться питання:

1) про результати голосування і підсумки виборів депутатів се­лищної ради та селищного голови.

Після оголошення підсумків виборів селищного голови за його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути додатково включені наступні питання:

1) про обрання заступника  з питань діяльності ви­конавчого органу ради;

2) про обрання секретаря ради;

 • про утворення постійних комісій та обрання їх голів;
 • про утворення виконавчого комітету селищної ради та затверд­-
  ження його кількісного і персонального складу.

 

 

 

 

Стаття 9. Чергові і позачергові сесії.

 1. Сесії ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок , в разі необхідності, не рідше ніж один раз на місяць.
 2. Сесія ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради.

У цьому випадку на ім’я селищного голови надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами мотивовані пропозиції щодо скликання сесії з зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії, оформленими в установленому порядку.

 1. Позачергова сесія скликається селищним головою у двохтижневий строк після надходження пропозиції про її скликання.

Якщо у голови є обгрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-х денний строк доводяться до ініціа­торів скликання сесії. У разі згоди із висновками селищного голови, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-х денний термін.

 1. У разі немотивованої відмови селищного голови скликати се-­
  сію на вимогу однієї третини депутатів та у випад-
  ках, якщо сесія не скликається селищним головою у строки, пе-­
  редбачені цим регламентом, або у зв’язку з неможливістю селищного голови скликати сесію, сесія скликається секретарем селищної ради.
 2. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 4
  даної статті регламенту, у двохтижневий термін не скликають сесію
  на вимогу депутатів, сесія може бути скли­-
  кана депутатами, які становлять не менше одну третину складу ради,
  або постійною комісією ради.

 

Стаття 10. Повідомлення про скликання сесії.

 1. Про скликання сесії селищний голова видає розпоряджен­ня, яке розміщується для ознайомлення на сайті Гребінківської селищної ради.
 2. 2. Депутати заздалегідь повідомляються про час скликання і місце проведення сесії ради. Повідомлення направляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається розглянути на пле­нарному засіданні.
 3. У разі скликання позачергової сесії розпорядженням селищного голови з цього приводу із зазначенням питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів не пізніше, як за день до сесії в телефонному режимі.

 

 

 

 

Стаття 11. Реєстрація депутатів.

 1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводить­ся реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію де­путат повідомляє про це селищного голову або секретаря ради.
 2. Головуючий сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

Дані реєстрації є підставою для прийняття рішення про відкрит­тя засідання ради.

 1. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні
  бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

 

Стаття 12. Запрошені на сесію.

 1. На засіданні ради можуть бути запрошені керівники організа-­
  цій і установ, представники громадськості, районні та обласні депута-
  ти.
 2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комі­-
  сіями, органами, які вносять питання для розгляду, селищним головою. На підставі цих пропозицій формується список запрошених.
 3. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і
  кількість запрошених на сесію.

Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць депутатів.

 1. Запрошені особи не повинні втручатися у роботу сесії, зо­бов’язані дотримуватися порядку і підкорюватись головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауважен­ня головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

 

Стаття 13. Ведення сесії.

 1. Сесію селищної ради відкриває (крім першої) веде і закриває селищний голова, а за його відсутності секретар ради. У разі не­можливості виконання ними зазначених функцій, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.
 2. Головуючий на сесії:
 • відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви;
 • забезпечує дотримання депутатами цього регламенту;
 • організовує розгляд питань порядку денного;
 • надає слово депутатам та запрошеним;
 • оголошує заяви, повідомлення, інформації;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

 • вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;
 • здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.
 1. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Рег­ламенту, недодержання етики пленарних засідань – вживання образли­вих непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильни­цьких дій тощо. В даному випадку правоохоронні органи мають право видалити особу із сесійної зали без рішення сесії.
 2. Депутати можуть залишити сесійну залу виключно з дозволу головуючого.
 3. У ході пленарного засідання заборонено користуватися мобільними засобами зв’язку.

 

Стаття 14. Лічильна комісія.

 1. Лічильна комісія утворюється рішенням ради в кількості 3
  осіб на весь час повноважень ради з метою чіткої організації проце­-
  дур голосування та забезпечення підрахунку голосів.

Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

Комісія обирає із свого складу голову і заступника голови комісії, секретаря, про що складається протокол, який доводиться до відома депутатів.

Засідання комісії проводиться гласно і лише відкрито.

 1. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати,
  кандидатури яких висунуто до складу органів, що обираються. У разі
  висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів
  ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повно-­
  важення як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються головою та секретарем комісії. Рішення комісії приймають­ся простою більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 15. Планування роботи ради.

 1. Робота ради планується на поточний рік. Пропозиції щодо
  питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться селищним головою за власною ініціативою, постійними комісіями, депутатськими гру­пами, депутатами.

На їх підставі селищний голова формує та вносить на розгляд сесії орієнтовний проект питань для розгляду на сесії селищної ради. Після обговорення він затверджується рішенням сесії ради.

У переліку зазначається назва питань, строки його підготовки та відповідальні за підготовку, доповідач.

 1. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік
  питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які
  селищна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інфор-
  мація щодо виконання прийнятих рішень.
 2. Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи. Проект плану попередньо розглядається у постійних комісіях.

 

Стаття 16. Порядок денний сесії.

 1. Проект порядку денного сесії формується селищним головою на
  підставі орієнтованого переліку питань для розгляду на сесіях, про­-
  позицій постійних комісій, депутатів, виконавчого комітету ради.
  Він надсилається депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії.
 2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначе­-
  ними органами не пізніше як за 20 днів до пленарного засідання.

Селищний голова організовує їх попередній розгляд.

 1. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або

безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку,   якщо    вони були попередньо розглянуті відповідними органами ради чи виконавчим комітетом або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про виконану під­готовчу роботу, готовність проектів документів та можливість на­дання їх депутатам, а також вислуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, виконавчого комітету.

 1. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити
  до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою і проек-
  том рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією.
 2. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного
  сесії, здійснюється постійними комісіями чи іншими органами за до-­
  рученням селищного голови.
 3. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується
  радою більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.
 4. У порядок денний сесії останнім питанням для розгляду вклю­чається “Різне”.
 5. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як прави­ло, питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання та­кої сесії.

Стаття 17.  Організація розгляду питань.

 1. Обговорення питання на сесії ради включає:
 • доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;
 • співдоповідь (у разі потреби), запитання до співдоповідача;
 • відповіді на них;
 • виступи депутатів;
 • заключне слово доповідача та співдоповідача.
 1. Для доповідей на сесіях ради надається до 40 хвилин,
  співдоповідей – до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також
  для заключного слова – до 5 хвилин, для повторних виступів, висту-­
  пів при обговоренні кандидатур, проектів рішень – до 3 хвилин, для
  виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень,
  зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 2
  хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлюватись загальний час для висту­пів, доповідей, на запитання тощо.

 1. Рішення про припинення виступів приймається радою більшістю
  голосів від присутніх депутатів у випадках:
 • якщо список бажаючих виступити вичерпано;
 • якщо ніхто не подав заяви на надання слова;
 • у разі закінчення визначеного для виступів часу;
 • у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обго­-
  ворення.

Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ не виступили під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення.

Тексти виступів депутатів, які записалися на виступ, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.

 

Стаття 18. Порядок надання слова.

 1. Заява про надання слова будь-якого питання порядку денного
  подається в письмовій та усній формі головуючому на засіданні піс­ля затвердження порядку денного.

Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення, внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово для процедурних питань надається депутатам позачергово.

На сесії ніхто не може виступити без дозволу головуючого на засіданні.

 1. Депутат в будь-який момент може відмовитися від свого
  запису на виступ.
 2. Селищний голова, секретар ради, голови постійних комісій
  (якщо бажають виступити за власною ініціативою, а не за дорученням
  комісії) мають право на виступ на загальних підставах.
 3. Депутат може виступити з одного питання не більше двох
  разів.
 4. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться пись­мово або усно.
 5. Запрошені можуть виступати на сесії тільки за згодою більшості присутніх на сесії депутатів.
 6. Запрошені особи не повинні втручатись в роботу сесії, висловлювати своє ставлення до виступів оплесками, вигуками чи в інший спосіб, зобов’язані дотримуватись порядку. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії позбавлені права брати участь у її роботі.

 

Стаття 19. Прийняття рішень.

 1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за під­сумками розгляду питання.
 2. Винесенню питання на розгляд сесії передує, як правило, його
  підготовка у відповідних комісіях.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується винести на розгляд ради, доводяться до депутатів письмово або (за її до­рученням) через виступ представника комісії.

 1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до
  оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слова.
 2. Під час голосування проектів рішень (документів) головуючий
  на засіданні спочатку ставить на голосування питання про прийняття
  проекту рішення за основу. Після прийняття такого рішення голо-
  суються пропозиції про зміни та доповнення до проектів документів.

На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Піс­ля їх

прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про

прийняття документа в цілому.

 1. Перед кожним голосуванням головуючий формує зміст питання,

що буде ставитись на голосування, погоджує з депутатами вид голосу­вання, якщо він не визначений нормативними документами, цим Рег­ламентом або пропозиціями депутатів, що надійшли, нагадує порядок голосування за потребою та оголошує кількість голосів, необхідну для прийняття рішення.

 1. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і прийняте рішення.
 2. Рішення ради приймається більшістю депутатів від загального
  складу ради, крім рішення про звільнення з посади селищного голови
  та секретаря ради.
 3. При голосуванні депутат має один голос і подає його “за”,
  “проти” чи утримується від голосування.
 4. Рішення ради приймається відкритим, поіменним та таємним го-­
  лосуванням.

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, підтриманою не менше як третиною депутатів, присутніх на сесії.

Таємне голосування проводиться при обранні секретаря ради, та у інших випадках, передбачених законодавством, а також за окремою ухвалою сесії.

 1. При відкритому голосуванні після підрахунку голосів лічиль­ною комісією, головуючий на засіданні (голова лічильної комісії) оголошує результати голосування і повідомляє прийнято проект (пропозицію) чи відхилено.

При очевидній явній перевазі голосів підрахунки голосування можуть не проводитися, якщо жоден з депутатів не вимагає іншого.

 1. При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням
  свого посвідчення лічильній комісії особисто у списку депутатів
  проти свого прізвища робить запис “за”, “проти”, “утримався” та
  власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси, складає протокол та подає дані про результати поіменного голосування на засіданні, а списки головуючому сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу се­сії.

 1. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів.

До бюлетенів по виборах посадових осіб ради включаються всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюле­тені в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кіль­кості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок денний і місце голосування.

Бюлетені видаються депутатам членами лічильної комісії згідно зі списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення, що засвідчується особистим підписом.

Кожному депутату видається один бюлетень.

Депутат здійснює своє право на голосування особисто.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунках голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Допи­сані в бюлетені прізвища не враховуються.

Про результати голосування складається протокол, який підпису­ється всіма членами комісії. У разі незгоди будь-якого члена ко­місії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему дум­ку яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засідан­ні .

Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше половини голосів депутатів від їх фактичної кількості, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатів не наб­рав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур.

Підсумки голосування проводяться до депутатів головою лічиль­ної комісії. По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.

У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосу­вання та підрахунку голосів за рішенням ради призначається повтор­не голосування.

 1. Рішення сесії підписується особисто головуючим на засіданні протягом 10 робочих днів з моменту їх прийняття.
 2. Рішення ради нормативно-правового порядку набирають чин-­
  ності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено
  більш пізній строк введення відповідного рішення в дію.

 

Стаття 20. Розгляд питань про затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного бюджету.

 1. Проекти програм соціально-економічного, та культурного
  розвитку селищного бюджету вносяться в селищну раду головою ради
  не пізніше як за 20 днів до їх розгляду на сесії.
 2. Вищевказані проекти розглядаються в усіх комісіях ради за
  участю представників виконкому.

Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на засіданнях комісії з питань соціально-економіч­ного та культурного розвитку, бюджету та фінансів за участю го­лів усіх постійних комісій.

 1. Селищна рада заслуховує доповіді представників з питань
  програм соціально-економічного та культурного розвитку і селищного
  бюджету, їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голови
  постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного
  розвитку бюджету і фінансів. Доходи(прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

В обговоренні питань надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

 1. Після обговорення питання доповідачам надається можливість
  виступити із заключним словом.
 2. Про затвердження програми соціально-економічного та культур-­
  ного розвитку, селищного бюджету, звітів або інформацій про вико-­
  нання рада приймає рішення.

Стаття 21. Протокол сесії.

 1. Засідання селищної ради протоколюється. Ведення протоколу
  здійснюється секретарем ради.
 2. У протоколі сесії зазначається:
 • дата, час і місце проведення засідання;
 • кількість депутатів, присутніх на засіданні;
 • питання порядку денного винесені на розгляд;
 • прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;
 • всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб
  їх вирішення;
 • повні результати голосування і прийняті рішення.

ІІІ. ДЕПУТАТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 22. Порядок діяльності депутата селищної ради визна­чається Конституцією України, законами України “Про місцеве само­врядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів” іншими законодавствами, актами, цим регламентом.

 1. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки голосування на виборах та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата селищної ради можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Повноваження депутата, обраного після першого засідання та замість вибулого, починається з дня чергового після виборів депу­тата пленарного засідання ради.

Депутату видаються посвідчення і нагрудний знак депутата встановленого зразка.

 1. Депутат селищної ради здійснює свої повноваження, не пори-
  ваючи з виробничою або службовою діяльністю.
 2. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постій­-
  них комісіях та інших органів, до складу яких він входить, вико-­
  нання доручення ради та її органів, участь в підготовці документів
  ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу у виборчому
  окрузі.
 3. Участь у засіданнях ради, її органів, виконання доручення
  ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або служ-­
  бових обов’язків. Доручення депутату можуть дати селищний голова,
  секретар ради, комісія, до якої депутата обрано.
 4. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до
  яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь в роботі сесії повинен завчасно повідомити про це голову ради або секретаря, а у разі неможливості взяти участь в засіданні комісії – голову цієї ко­місії.

Питання про відсутність депутата без поважних причин або з не­відомих причин на засіданнях ради, її органів з’ясовується комі­сією до компетенції якої входять питання депутатської етики.

На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення відсут­ності на засіданні комісії. З цих питань комісія періодично інфор­мує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

 1. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пле­-
  нарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання
  ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада
  може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого
  депутата у встановленому законом порядку.
 2. Депутати мають право на ознайомлення з протоколами сесій, постійних комісій, службовою документацією виконавчого комітету ради та іншою інформацією, необ­хідною для виконання депутатських повноважень.

1V. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

Стаття 23. Повноваження селищного голови.

 1. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголо­шення відповідною селищною виборчою комісією на пленарному засі- данні ради рішення про його обрання і закінчується в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 2. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достро­ково у випадках передбачених цим Законом.
 3. Селищний голова:
 • забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень
  органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Кон-­
  ституції та законів України, виконання актів Президента України та
  відповідних органів виконавчої влади;
 • організовує в межах, визначених цим Законом, роботу відповід-­
  ної ради та її виконавчого комітету;
 • підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
 • вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на по­
  саду секретаря ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональ-
  ний склад виконавчого комітету відповідної ради;
 • вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів
  виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету;
 • здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітет;
 • скликає сесію ради, вносить пропозиції та формує порядок
  денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;
 • забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм
  соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм

з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його

виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх

виконання.

10)  Призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів
управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ

та організацій, що належить до комунальної власності відповідних територіальних громад;

11)    скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

 • забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, відповід-
  ної ради, її виконавчого комітету;
 • є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових ( у тому
  числі валютних) коштів, використовує їх лише за призначенням, виз-­
  наченим радою;
 • представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий
  комітет у відносинах з державними органами, іншими органами міс­-
  цевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами,
  установами та організаціями незалежно від форм власності, громадя­-
  нами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 • звертається до суду щодо визнання незаконними актів інших
  органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої вла-­
  ди, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та
  інтереси територіальної громади, а також повноваження ради та її
  органів;
 • укладає від імені територіальної громади, ради та її ви­-
  конавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань
  віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження
  відповідної ради;
 • веде особистий прийом громадян;

18) забезпечує на відповідній території додержання законодав­ства щодо розгляду звернень громадян та їх об’єднань;

 • здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визна-­
  чені цим та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних
  повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих
  органів;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень.
 1. Селищний голова несе персональну відповідальність за здійс-­
  нення наданих йому законом повноважень.
 2. При здійсненні наданих повноважень, селищний голова є під-­
  звітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною гро-­
  мадою, відповідальним перед відповідною радою, а з питань здійснен-­
  ня виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади –

також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 1. Селищний голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з грома­дянами. На вимогу не менше половини депутатів відповідної ради селищ­ний голова зобов”язаний прозвітувати перед радою про роботу виконав­чих органів ради у будь-який визначений ними термін.
 2. V. СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 24. Повноваження  секретаря ради.

 1. У випадку ,передбаченому частиною першою статті 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», здійснює повноваження селищного голови.
 2. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови відповідною радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді по постійній основі.
 3. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом.
 4. Секретар селищної ради:
 • скликає сесії ради у випадках, передбачених частиною шостою
  статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; повідомляє депутатам і доводить до відома
  населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання,
  які передбачається внести на розгляд ради;
 • веде засідання ради та підписує її рішення у випадках перед-­
  бачених частиною шостою статті 46 цього Закону;
 • організовує підготовку питань, що вносяться на розгляд ради;
 • забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців
  і населення, організовує контроль за їх виконанням;

5) за дорученням селищного голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень;

7) організує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов”язаних з підготовкою і проведенням референ­думів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядуван­ня;

8) забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого само­врядування офіційних документів, пов”язаних з місцевим самоврядуван­ням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку;

9) вирішує за дорученням селищного голови або відповідальної

ради інші питання, пов”язані з діяльністю ради та її органів.

 1. Секретар селищної ради може за рішенням ради одночасно здійснювати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.
 2. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.

Стаття 25. Виконавчий комітет селищної ради.

 1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
 2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповід­ною радою. Персональний склад виконавчого комітету селищної ради затверджується радою за пропозицією селищного голови.
 3. Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно селищного голови, заступника селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.
 4. До складу виконавчого комітету селищної ради входять також за посадою секретар відповідної ради.

5.Очолює виконавчий комітет селищної ради селищний голова. У виконавчому комітеті селищної ради функції секретаря виконавчого комітету за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.

б. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їх середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов”язаних з виконанням обов”язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

 1. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю) і встановлені цим Законом для селищного голови.
 2. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органом виконавчої влади.
 3. До складу виконавчого комітету селищної ради не можуть входити депутати ради, крім секретаря ради.

Стаття 26. Постійні комісії селищної ради.

 1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.
 2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.
 3. Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, замінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

 1. Селищна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Голова комісії обирається радою за поданням селищного голови, а заступник та секретар – на засіданні комісії.

Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосу­ванням більшістю від загальної кількості складу ради.

Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, але має право брати участь у засіданнях будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова та заступник селищного голови.

 1. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропо­зиції про відкликання голови комісії вносяться селищним головою, за рішенням відповідної комісії або не менш як третини депутатів від загального складу ради.

Про відкликання голови постійної комісії рада приймає відповідне рішення.

 1. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає дору­чення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими дер­жавними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступ­ник голови або секретар комісії.

 1. Основною формою роботи комісії є засідання. Вони складаються в міру необхідності, є правомочними, якщо в них бере участь більш як половина від загального складу комісії.
 2. Засідання комісії оформляється протоколами, у яких зазначає­ться:
 • час, день і місце проведення засідання;
 • хто бере участь в ньому, головує на засіданні;
 • перелік питань для розгляду, виступаючі;
 • прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.
  Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосі:

від загального складу комісії підписуються головою комісії.

Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

 1. Робота комісії планується на півріччя або рік. План роботи затверд­жується на засіданні комісії. У ньому зазначається заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання.

У плани роботи включаються питання організації рішень сесії, здійснюється контроль за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесених до компетенції комісії.

Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених, спеціалістів.

VІ. ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ, ПРОПОЗИЦІЇ І ЗАУВАЖЕННЯ ДЕПУТАТІВ

 

Стаття 27. Депутатський запит.

  1. Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного сесії, якщо надійшов напередодні засідання, або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.
  2. Селищний голова проводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.

  Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений строк дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше ? присутніх на засіданні депутатів місцевої ради.

  За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

  1. Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

 

 

Стаття 28. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами  на сесії ради, узагальнюються, за дорученням голови ради, розглядаються комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше як у півторамісячний строк. Про результати роз­гляду повідомляється безпосередньо депутатам, які внесли пропозиції і зауваження.

 

 

Селищний голова                                                  Н.С.ЗБАРАЩЕНКО