Гребінківська селищна територіальна громада
Білоцерківського району Київської області

Положення про Відділ з питань земельних відносин та архітектури апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради

П О Л О Ж Е Н Н Я

про Відділ з питань земельних відносин та архітектури

апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради

 

1.Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань земельних відносин та архітектури апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради Київської області (далі по тексту – Відділ), утворюється Гребінківською селищною радою, підзвітний та підконтрольний селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету Гребінківської селищної ради та Гребінківському селищному голові.

1.2.Порядок формування, організація діяльності та компетенція відділу визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими  законами, кодексами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями Гребінківської селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями і дорученнями Гребінківського селищного голови та цим Положенням.

1.3. Відділ є уповноваженим органом у сфері містобудування та архітектури, уповноваженим органом з присвоєння адрес на території Гребінківської селищної територіальної громади, забезпечує реалізацію державної політики у сфері землекористування та земельних відносин, виконання повноважень власних і делегованих у сфері регулювання земельних відносин, виконання рішень Гребінківської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Гребінківського селищного голови з питань земельних відносин.

1.4.Начальник та спеціалісти, що працюють у Відділ є посадовими особами місцевого самоврядування, відповідно до цього Положення мають посадові повноваження щодо здійснення організаційно-дорадчих функцій і отримують зарплату за рахунок коштів селищного бюджету Гребінківської селищної ради.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів селищного бюджету Гребінківської селищної ради.

1.5. Положення про Відділ, доповнення та зміни до нього затверджуються рішенням сесії Гребінківської селищної ради;

1.6.Відділ не має статусу юридичної особи.

 

2. Основні завдання  відділу

 

2.1 Реалізація державної політики у сфері регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури, у межах повноважень органів місцевого самоврядування відповідно до законодавства України, виконання рішень Гребінківської селищної ради та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень Гребінківського селищного голови з питань земельних відносин, містобудування та архітектури.

2.2. Аналіз стану містобудівної документації, організація роботи з розроблення, оновлення, коригування містобудівної документації,  передбаченої законодавством.

2.3. Надання якісних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам в сфері містобудування та архітектури, земельних відносин.

2.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури відповідно до затвердженої містобудівної документації.

2.5.Участь у розробленні та виконанні місцевих програм з використання і охорони  земель населених пунктів ради.

2.6.Здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

2.7.Організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних  осіб  на землю відповідно до Земельного кодексу України та інших нормативних актів України.

2.8.Участь у складі створених комісій для врегулювання та вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та архітектури, землекористування.

 

3. Повноваження Відділу

Відділ:

3.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, земельних відносин, надає пропозиції з цих питань.

3.2. Забезпечує оприлюднення прийнятих рішень щодо розроблення містобудівної документації на місцевому рівні, оприлюднення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості, оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

3.3. Організовує та проводить громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації на місцевому рівні.

3.4. Розглядає у межах компетенції Відділу звернення  громадян , підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації;

3.5. В межах повноважень, визначених законодавством, готує проєкти рішень селищної ради та її виконавчого комітету, бере участь в розробці розпоряджень селищного голови.

3.6. Надає в установленому законодавством порядку містобудівні умови та обмеження для проєктування об’єкта будівництва та вносить зміни до них.

3.7. Видає будівельні паспорти забудови земельних ділянок, вносить зміни до них.

3.8. Присвоює адреси об’єктам нерухомого майна.

3.9. Забезпечує внесення відомостей про надані містобудівні умови та обмеження, будівельні паспорти, рішення про присвоєння (зміну) адрес до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

3.10. Видає в установленому законодавством порядку, паспорти прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності та вносить зміни до них.

3.11. Складає разом із розробником завдання на розроблення містобудівної документації або внесення змін до неї.

3.12. Надає в межах своїх повноважень викопіювання з топографічної основи, містобудівної документації населених пунктів Гребінківської селищної територіальної громади для містобудівних потреб, для розроблення землевпорядної документації.

3.13. Видає довідки по питанням, що належать до компетенції Відділу

3.14. До повноважень Відділу також  належать:

- перевірка документації  із землеустрою на відповідність чинному земельному законодавству та нормативно-технічним вимогам щодо її розроблення;

-  розгляд звернень та підготовка пропозицій для прийняття рішень Гребінківською селищною радою про отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою, проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок та їх затвердження;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень Гребінківською селищною радою щодо передачі та придбання ділянок у власність (викуп), надання земель у користування та припинення права користування, прийняття земельних ділянок у фонд селищної ради;

- підготовка пропозицій для прийняття рішень Гребінківською селищною радою щодо викупу земельних ділянок для суспільних потреб територіальної громади;

- організація  проведення нормативної та експертної грошової оцінки земель комунальної власності;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Гребінківською селищною радою по встановленню розмірів орендної плати;

- підготовка проектів договорів оренди землі;

- надання пропозицій щодо внесення змін та доповнень до договорів оренди земельних ділянок;

- оформлення договорів оренди землі після прийняття відповідних рішень Гребінківською селищною радою;

- підготовка актів прийняття-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Гребінківською селищною радою про продовження строків оренди земельних ділянок за поданими зверненнями;

- підготовка угод про розірвання договорів оренди землі;

- здійснення контролю за виконанням рішень Гребінківської селищної ради в частині додержання строків  укладання договорів оренди землі;

- вжиття заходів по забезпеченню надходження коштів до селищного бюджету від використання земельних ділянок, що надані в оренду;

- взаємодія з державними органами щодо справляння плати за землю згідно укладених договорів;

- ведення реєстру інформаційної бази землекористувачів, яким надані земельні ділянки в оренду;

- підготовка і внесення пропозицій для прийняття рішень Гребінківською селищною радою про припинення права користування  земельними ділянками;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- у разі виявлення порушення земельного законодавства внесення пропозицій державній інспекції з контролю за використанням і охороною земель про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) чи припинення права власності або права користування земельною ділянкою громадянами та юридичними особами;

 - підготовка та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- підготовка необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

-  підготовка матеріалів відповідно до сфери діяльності Відділу та подання їх на розгляд постійних комісій та виконавчого комітету Гребінківської селищної ради;

 - організація підготовки та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку та орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

- надання щомісячної та щорічної інформації до територіальних підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок;

- здійснення аналізу ефективного використання земельних ресурсів населених пунктів;

- вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства;

- підготовка пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку населених пунктів Гребінківської селищної  територіальної громади,;

- за дорученням керівництва в межах повноважень Відділу здійснення аналізу матеріалів, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів  та установ, сприяння своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду;

3.15. Здійснює інші функції у сфері містобудування та архітектури, земельних відносин, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

4. Права відділу

4.1. Відділ має право:

- одержувати від відділів апарату виконавчого комітету, від структурних підрозділів Гребінківської селищної ради, підприємств, установ та організацій незалежно від їх форм власності, об’єднань громадян відповідні документи та необхідну інформацію для виконання покладених на Відділ функцій та завдань.

- брати участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель на території громади та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами територіальної громади та інших нормативних актів;

- за дорученням Гребінківського селищного голови представляти інтереси ради в установах та організаціях, в інших управлінських структурах з питань, що входять до його компетенції;

- користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування, системами зв’язку і комунікацій та іншими технічними засобами;

- брати участь у засіданнях сесій Гребінківської селищної ради та її виконавчого комітету,  нарадах, інших заходах, що проводяться в селищній раді.

4.2.  Відділ в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з органами державної влади, органами  місцевого самоврядування,  підприємствами,  установами  та  організаціями, об'єднаннями громадян.

 

5.Структура та організація діяльності відділу

5.1. Відділ очолює начальник - головний архітектор Гребінківської селищної ради, який призначається на посаду за результатами конкурсу на заміщення посад посадових осіб Гребінківської селищної ради і звільняється з посади Гребінківським селищним головою.

5.2. Начальник Відділу:

- здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Відділ, реалізацію його повноважень, дотримання трудової та виконавської дисципліни;

- забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає заходів до його поліпшення;

- здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Відділу;

- видає у межах компетенції Відділу накази, організовує і контролює їх виконання.

- начальник готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, сприяє підвищенню їх кваліфікації;

5.3. Структура відділу, чисельність та посадові оклади його працівників встановлюються штатним розписом апарату виконавчого комітету Гребінківської селищної ради, який затверджується Гребінківською селищною радою.

5.4. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими Гребінківським селищним головою.

5.5. Відділ взаємодіє із іншими відділами, службами селищної ради, виконавчим комітетом, використовує у своїй роботі підготовлені ними статистичні та оперативні відомості, підтверджені відповідним чином.

5.6. Відділ має бланк та печатку.

 

6. Заключні положення

 

6.1.Гребінківська селищна рада створює умови для нормальної роботи і підвищення кваліфікації працівників Відділу, забезпечує їх приміщеннями, телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

6.2.Ліквідація і реорганізація Відділу проводиться Гребінківською селищною радою в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь